Biblická odpoveď na týranie v manželstve

Každý týždeň dostávam zúfalé telefonáty a maily od kresťanských žien, ktoré prežívajú des, beznádej, bezmocnosť a uviazli v pasci kvôli tomu, že ich najintímnejší vzťah je tyranizujúci – verbálne, fyzicky, sexuálne alebo všetko dokopy. Cirkevným vodcom často chýbajú zručnosti potrebné na adresovanie tohto problému múdrym a kompetentným spôsobom. Ako sa máme na domáce násilie pozerať biblickým pohľadom?

1. Vždy je to hriech (Mal 2:16-17, Ž 11:5; Kol 3:19). Tyranizujúca reč nikdy nie je akceptovateľný spôsob komunikácie (Kol 3:8).

2. Násilie nikdy nie je primeraná reakcia na provokáciu. Ľudia nás provokujú neustále, no napriek tomu sme stále zodpovední za svoju reakciu (Ef 4:26; Lk 6:45). Keď bol Mojžiš provokovaný hriechom Izraelcov, Boh ho bral na zodpovednosť za jeho výbuch hnevu.

3. Biblická pozícia hlavy neudeľuje manželovi neohraničenú moc nad svojou manželkou, nedáva mu právo odnímať jej jej vlastné rozhodnutia ani mu nedáva právo na to, aby bolo vždy všetko podľa neho (Mk 10:42-45; Ef 5:1,2; Ef 6:21-29).

4. Boží zámer je vyslobodiť týraných (Ž 5, 7, 10, 140; Sk 14:5). 

Ako má na to reagovať kresťan? Apoštol Pavol sa v 2 Kor stretol s duchovne tyranizujúcimi vodcami a hovorí nám, že to nemáme znášať (2 Kor 11:20). V Rim 12:21 nás povzbudzuje, aby sme neboli premáhaní zlom, ale zlo premáhali dobrom. Nižšie sú uvedené biblické smernice, ktoré ti pomôžu reagovať na zlo domáceho násilia dobrom voči obeti a páchateľovi.

1. Je dobré chrániť sa pred násilnými ľuďmi (Pr 27:12; Pr 11:9). Keď bol kráľ Saul voči Dávidovi násilnícky, Dávid od neho ušiel. Anjel Pánov varoval Jozefa, aby s Ježišom ušli do Egypta, pretože Herodes sa ho pokúšal zabiť. Pavol ušiel od tých, ktorí ho chceli ukameňovať.

2. Je dobré tyrana odhaliť (Ef 5:11). Prinášať skutky tmy na svetlo je jediný spôsob ako pomôcť obeti aj tyranovi.

3. Je dobré hovoriť pravdu v láske (Mt 18:15-17). Keď niekto proti nám kruto hreší a nepočúva, je dobré predložiť to pred cirkevný zbor kvôli podpore a autorite.

4. Je dobré dovoliť, aby násilník zažíval dôsledky svojho hriešneho správania. Jedným z najlepších životných učiteľov sú následky. Boh hovorí, že to, čo sejeme, budeme žať (Gal 6:7). Tyran doma používa násilie, lebo mu to prechádza. Nedovoľ, aby sa to dialo (Pr 19:19). Boh ustanovil zákonné autority, aby chránili obete týrania. Keď s apoštolom Pavlom zaobchádzali zle, odvolal sa na Rímsku vládu (Sk 22:24-29). Mali by sme postupovať rovnako. Keď sa pozeráme na Písmo, nikde nevidíme, že by Boh schvaľoval zneužívanie moci nad druhým človekom ani že by dával manželovi oprávnenie zneužívať či týrať svoju manželku. Nižšie je uvedený desaťbodový sumár zdravého vzťahu a manželstva:

1. Podľa Boha má byť manželstvo milujúcim a rešpektujúcim partnerstvom a nie vzťahom, aký je medzi otrokom a pánom, kde jeden človek dominuje a ovláda toho druhého. Tim Keller vo svojej nedávnej knihe o manželstve píše: „Kresťanské učenie (o manželstve) neponúka voľbu medzi naplnením a obeťou, ale vzájomné naplnenie cez vzájomnú obeť.“ (i) Keď sa jeden z partnerov usiluje získať moc a kontrolu nad druhým a šikanuje či zastrašuje ho pomocou slov, financií, fyzickej sily alebo Písma, nielenže hreší proti svojmu partnerovi, ale aj proti Božiemu plánu pre manželstvo.

2. Každý zdravý dospelý vzťah si vyžaduje tri základné zložky, aby sa mu darilo: vzájomnosť, obojstrannosť a slobodu. Vzájomnosť znamená, že každý do vzťahu prináša úprimnosť, súcit a úctu. Obojstrannosť zahŕňa dávanie aj prijímanie, kde obaja vo vzťahu zdieľajú moc a obaja vo vzťahu zdieľajú zodpovednosť. A nakoniec: zdravé manželstvo potrebuje slobodu na vyjadrovanie vlastných myšlienok, pocitov a potrieb bez strachu a takisto slobodu s rešpektom vznášať námietky voči správaniu či ideám toho druhého. Keď niektorá z týchto troch zložiek chýba, môžeme byť s niekým vo vzťahu, no tento vzťah je zložitý, nezdravý a niekedy deštruktívny.

3. V každom vzťahu sa vyskytujú strachy, nezhody a zápasy. Keď príde konflikt, zrelí ľudia začnú diskutovať, hľadať kompromisy a taktiež rešpektujú vzájomné rozdielnosti, pocity a túžby.  Pracujú na vyriešení problému a neútočia na seba. Tyran alebo manipulátor robí nátlak, aby dosiahol svoje ignorovaním hraníc, snahou o to, aby ten druhý ustúpil alebo vyvolaním pocitov viny či strachu, aby sa poddal a dal mu to, čo chce. V tyranizujúcom manželstve nie je partnerovi umožnené, aby bol iný, aby bol sám sebou, mal svoje vlastné myšlienky, pocity, túžby či program. Nie je milovaný kvôli tomu, kým je, ale kvôli partnerovej predstave o tom, aký by mal jeho partner byť. Keď nežije podľa jeho idealizovanej predstavy, výsledkom sú tresty.

4. Keď je proti niekomu páchaný hriech, Ježiš dáva v Mt 18 pokyny ako to riešiť. Máme k nemu ísť a hovoriť s ním o tom. No keď tento rozhovor nevedie k pokániu, vo vzťahu nemôže dôjsť k zmiereniu a to ani vtedy, keď utláčaný páchateľovi odpustí. Vzťah je poškodený hriechom a bez pokánia a nápravy sa nedá obnoviť. Jozef odpustil svojim bratom dávnom predtým, než sa s nimi znovu stretol v Egypte, keď prišli hľadať potravu, no ani vtedy im nedôveroval ani sa s nimi nezmieril; urobil to až vtedy, keď videl, že ich srdcia sú zmenené (1M 44, 45). Manželstvo nie je výnimkou v týchto biblických pokynoch. Ak o niečom môžeme polemizovať, tak verše opisujúce manželský vzťah majú ešte vyššie štandardy v súvislosti s tým, ako majú partneri jednať s tým druhým.

5. Keď partner s rešpektom hovorí proti nespravodlivosti a útlaku v manželstve, Boh je s ním. Keď partner otvorí ústa proti týraniu a nespravodlivosti vo svojom manželstve, ako cirkev sa k nemu máme postaviť, počúvať ho a poskytnúť mu našu podporu a pomoc. Podľa Mt 18 sa usiluje o skutočné zmierenie a snaží sa o pokoj, no nie je ochotný snažiť sa udržať pokoj za každú cenu. Často počúvame, že Boh nenávidí rozvod, no v kontexte Mal 2 Boh karhá neláskavého, neverného manžela a nepranieruje zúfalú ženu. Okrem toho Boh nenávidí povýšenecké oči, lživý jazyk, ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce vymýšľajúce zlomyseľné plány, nohy náhliace sa konať zlo, falošného svedka, ktorý klame a toho, kto medzi bratmi spôsobuje nesváry (Pr 6:17-19). Takisto nenávidí pýchu a aroganciu a cestu zla a prevrátenej reči (Pr 8:13). Presne toto sú často hriechy prítomné v deštruktívnom manželstve.

6. Ak tyran odmieta počúvať, odmieta robiť pokánie a zmeniť sa, nie je možné, aby bolo toto manželstvo požehnané. Bezpodmienečná láska sa nerovná bezpodmienečný vzťah. Boh miluje ľudí bez podmienok, ale každému neponúka vzťah bez podmienok. Náš hriech nás oddeľuje od Boha a náš opakovaný neuznaný a nevyznaný hriech nás takisto oddeľuje od toho druhého človeka. Manželská intimita, dôvera, spoločenstvo a srdečnosť nemôžu existovať tam, kde je strach, hrozby, zastrašovanie, šikanovanie a neúcta voči myšlienkam, pocitom, telu a osobnosti toho druhého. Manželstvo, kde nie sú nijaké hranice či podmienky, nie je psychicky ani duchovne zdravé.

7. Jeden partner v ťažkom/deštruktívnom manželstve môže vzťah zlepšiť tým, že nebude hriešnym spôsobom reagovať na zlé zaobchádzanie, nebude sa odplácať ani vracať zlo za zlo, no jeden partner v takomto manželstve nemôže urobiť zo zlého manželstva dobré. Vyžaduje si to prácu oboch. Niekedy biblickí poradcovia kladú prehnane ťažké bremeno na jedného partnera, aby nejakým spôsobom udržal vzťah a intimitu vo vzťahu, hoci voči nemu jeho partner neustále hreší.

8. Ak partneri túžia po biblickej zmene, nesmieme sa snažiť uzdraviť ich manželské zranenia povrchne tým, že ich budeme tlačiť k zmiereniu alebo budeme sľubovať pokoj tam, kde nie je skutočný pokoj (Jer 6:14). Musíme pochopiť, že tieto ťažké situácie sa nedajú rýchlo napraviť a musíme vedieť, ako s týmito partnermi pracovať a prechádzať s nimi (často oddelene) štádiami poradenstva, v ktorých ich budeme vyučovať o bezpečí, duševnom zdraví, stabilite až dovtedy, kým nedosiahnu istotu (bližšie informácie nájdete v mojej knihe Emocionálne deštruktívne manželstvo). Nie je možné robiť spoločné poradenstvo bez toho, aby bolo najprv ustanovené dostatočne dlhé obdobie bezpečia a to nie len fyzického, ale aj emocionálneho a finančného.

9. Keď je v manželstve opakovane porušovaná dôvera (podvádzaním, klamstvom, neverou, týraním a inými spôsobmi), manželstvo je poškodené. Dar dôsledkov (ii) môže byť bolestivou, no silnou pripomienkou toho, že páchateľ zla nebude žať úžitok dobrého manželstva, keď bude naďalej siať nesváry, hriech a sebectvo. Dôsledky môžu zahŕňať právne dôsledky, cirkevnú disciplínu a ak si to situácia vyžaduje, tak aj stratu vzťahu.

10. Cirkevná a pastorálna podpora a zúčtovateľnosť sú nevyhnutne potrebné, ak sa má pár uzdraviť zo vzorca deštruktívneho vzťahu. Tajomstvá zabíjajú a tam, kde je atmosféra láskavej zúčtovateľnosti a podpory s nulovou toleranciou manipulácie a týrania akéhokoľvek druhu, vtedy má manželstvo najlepšiu šancu na nefalšované uzdravenie.

i The Meaning of Marriage Tim and Kathy Keller, str. 47 New York: Dutton, 2011 

ii How to Act Right When Your Spouse Acts Wrong, 9. kapitola, (Waterbrook, 2001). 

Leslie Vernick

https://leslievernick.com/wp-content/uploads/2014/10/A-Biblical-Response-to-Domestic-Violence-.pdf