Čo ak klame? Ako rozpoznať, či sa tvoj tyranizujúci manžel naozaj zmenil

Opakované vystavovanie chronickým klamstvám, skryté sexuálne závislosti, odhalené finančné transakcie a veľa iných tajomstiev – takéto pokrivené správanie môže vziať obeti psychického týrania pôdu pod nohami a znova a znova ju strmhlav sácať dole do králičej nory, až na to, že nie je Alica a jej manželstvo je všetko možné, len nie Krajina zázrakov. Vzorec „dva kroky dopredu a desať krokov späť“ je zdanlivo nekonečný, keďže relatívne pokojné obdobie, ktoré obyčajne nasleduje po výbuchu, trvá často veľmi krátko a znovu nastúpia turbulencie a celý vzorec sa opakuje odznova. Bez jasného myslenia a bez odstránenia kľúčového problému týrania problémy naďalej rašia plnou silou ako burina po daždi a obeť žije v chronických cykloch medzi nádejou a traumou.

Ako môže teda žena vedieť, či vyznanie jej manžela o tom, že sa zmenil, je skutočné alebo je to len ďalšia nástraha, ako ju udržať uväznenú v spleti narcistického týrania? Hoci uvedený obraz nie je úplný, nižšie je niekoľko spôsobov, na základe ktorých sa dá rozpoznať skutočné pokánie.

Skutočné pokánie

Aby sme mohli rozpoznať, či je zmena skutočná, najprv musíme pochopiť, čo je skutočná zmena – pokánie. Definícia pokánia je „odvrátiť sa od zlého a obrániť sa k dobrému.“ V Novej zmluve je grécke slovo pre pokánie „metanoia“, čo znamená „zmena mysle“ a „ľútosť“. Skutočné pokánie si vyžaduje úplné vyznanie hriechu, po ktorom nasleduje vykorenenie hlboko zapusteného falošného nastavenia mysle a hodnotového systému, ktoré sa usídlili v srdci a mysli človeka. Tento proces vykoreňovania vyprodukuje ovocie úprimnej ľútosti, výčitiek svedomia a trvalej zmeny.

„Prinášajte ovocie primerané pokániu“ (Matúš 3:8)

Znaky skutočného pokánia:

 • úprimná ľútosť
 • trvalá, nefalšovaná úprimnosť
 • autentická sebareflexia
 • skutočná zlomenosť
 • vyhubenie návykov, ktoré prispievali k hriechu
 • rozvíjanie a pestovanie intimity s Bohom

„Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi“ Ef 4:22-25

Príklady skutočného pokánia:

 • úplná transparentnosť bez hnevu
 • akceptovanie dôsledkov za poškodzujúce správanie
 • ochota robiť nápravu za spôsobené škody
 • koniec s popieraním, vyhovorkami či presúvaním viny súvisiacim s tyranizujúcim správaním a rozhodnutiami
 • akceptovanie práva obete prejavovať hnev
 • trpezlivosť a nijaké snahy o urýchlenie uzdravovacieho procesu obete
 • postaviť za prioritu srdce obete a nie vlastné túžby
 • iniciovanie konkrétnych krokov pre podporu záväzku k úprimnej zmene
 • napredovanie v skutočnej empatii a úprimnej láske
 • ochota neustále budovať dôveru
 • rozvíjanie charakteru, integrity a zdravého nastavenia mysle
 • udržiavanie konzistentnej a trvalej zmeny

Tu je ďalší indikátor skutočnej zmeny: Dokáže byť úprimný, pokiaľ ide o rozsah jeho tyranizujúcich činov a vyznať tebe aj druhým, že ťa falošne očiernil?

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy“ 1 Kor 13:4-6

Falošné pokánie

Falošné pokánie je typický znak vzťahu s narcistom. Narcista obyčajne používa falošné pokánie, aby namotal obeť, no jeho „zmena“ vôbec nie je skutočná ani trvalá. Narcista používa polopravdy a prázdne sľuby a nedokáže byť úplne pravdivý a nie je schopný skutočnej zmeny. Zvyčajne vyzná odrobinky z pravdy, aby predstieral, že sa naozaj snaží. No tieto odrobinky sú len zásterkou hlbšieho týrania, ktoré ešte viac predlžuje bolesť spôsobovanú obeti tým, že hádže strategicky načasované emocionálne bomby.

Falošné ospravedlnenia sú často sprevádzané falošným pokáním. Obyčajne vyznievajú v duchu: „Je mi ľúto, že sa tak cítiš“ alebo „Je mi ľúto, že si ma zle pochopila.“ V protiklade k populárnemu názoru skrytý narcista dokáže v prípade potreby používať slzy – bude srdcervúco nariekať a je to iba forma manipulácie. Jeho slzy nevychádzajú zo skutočných emócií; je to iba manipulatívna zásterka jeho hlboko zakoreneného hnevu, keď má pocit, že jeho privilegovanosť vlastniť obeť je spochybnená.

Príklady falošného pokánia:

 • ochota pracovať na opätovnom získavaní dôvery iba pred publikom
 • ochota pracovať na opätovnom získavaní dôvery iba vtedy, keď mu to niečo prinesie
 • ochota urobiť nápravu iba vtedy, keď mu obeť „odpustí, zabudne a pôjde sa ďalej“
 • ochota zapojiť sa do podpornej skupiny iba naoko bez skutočnej snahy o zmenu
 • ochota navštevovať terapiu ako zásterka bez skutočnej či trvalej zmeny

Ďalšie príklady falošného pokánia:

 • neochota urobiť čokoľvek pre získanie dôvery
 • neochota priznať úplný rozsah toho, ako ti ublížil
 • neochota rešpektovať tvoje hranice či autonómiu
 • neochota zmeniť svoje „privilegované“ nastavenie mysle

Rozpoznanie skutočnej zmeny:

Rozpoznať skutočnú zmenu môže byť extrémne ťažké. Napokon narcista je veľmi zručný klamár a celý život žije v klamstve – robil to oveľa skôr, než nalákal obeť do manželstva. Tyrani majú vštepené privilegované nastavenie mysle, čo by si vyžadovalo obrovskú túžbu a záväzok podstúpiť hlbokú a rozsiahlu prácu, aby sa to zmenilo. Tento proces by si vyžadoval sebareflexiu, pokoru a ochotu konfrontovať sa a vzdať sa svojich starých spôsobov. Museli by konfrontovať svoje toxické myšlienky ohľadom žien a zmeniť nastavenie mysle, že ženy sú ich majetok, ktorý môžu používať a ovládať pre svoj sebecký zisk. Vyžadovalo by si to konfrontovať ich vštepené toxické nastavenie mysle, prevzatie zodpovednosti a prestať sa na seba pozerať ako na obeť neférového jednania.

Narcista môže priznať drobné netaktnosti alebo niečo, čo urobil a čo sa dá ľahko ospravedlniť ako „to, s čím zápasí každý muž“, no nebude dlhodobo pracovať na tom, aby dosiahol trvalú zmenu. Často akože požiada o pomoc druhých pod maskou „modlitby za manželstvo“, no robí to iba preto, aby si vyčistil svoj zoznam lietajúcich opíc (ľudí, ktorí robia zaňho špinavú prácu) a nielen podporil svoje ego, ale v skutočnosti ešte viac uškodil obeti, keď sa bude usilovať vyhľadať pomoc.

Nie je to skutočná zmena, keď jednoducho trávi čas v mužskej podpornej skupine bez toho, aby investoval do práce na tom, čo si vyžaduje skutočná zmena. Niekedy skupiny ako „Celebrate Recovery“ či mužské skupiny pre závislosť od pornografie nie sú ničím viac, než iba rekvizitou, falošným nástrojom, keďže niekedy vedú skupinu samotní narcisti či predátori!

Keď je koreňom problémov v manželstve týranie, jednoduché odrezanie konárov sexuálnej závislosti nevykorení to, čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie trvalej zmeny.

Otázky, ktoré si je potrebné položiť pre rozlíšenie skutočného a falošného pokánia:

 • Rozvíja voči tebe skutočnú empatiu?
 • Robí praktické kroky, aby si sa pri ňom cítila bezpečne po emocionálnej, duchovnej a fyzickej stránke?
 • Má schopnosť a ochotu sebareflexie?
 • Rozumie koreňu svojej sexuálnej závislosti a tomu, prečo ju používa ako barličku?
 • Má konkrétny plán, aby zaistil, že sa jeho sexuálna závislosť nevráti?
 • Rozumie tomu, ako ti jeho závislé správanie ublížilo a plne sa k tomu priznáva?
 • Je na ňom po čase vidieť konzistentnú zmenu bez toho, aby to používal ako nástroj získať za to niečo pre seba?
 • Má s tebou trpezlivosť, keď sa uzdravuješ?
 • Používa pocity viny, manipuláciu alebo nátlak, aby si mu predčasne dôverovala?
 • Je ochotný byť s tebou emocionálne zraniteľný?

Ďalšie otázky, ktoré ti pomôžu rozpoznať falošné pokánie:

 • Hnevá sa, že ho považuješ za tyrana?
 • Nahnevá sa, keď ho nejako spochybníš?
 • Vraví, že sa môže zmeniť iba vtedy, keď sa zmeníš ty?
 • Za svoje správanie, situáciu či rozhodnutia obviňuje teba?
 • Hnevá sa, keď neuznáš, že sa zmenil?
 • Hnevá sa, keď mu automaticky nedôveruješ?
 • Vraví, že sa mení, no ty máš pocit, že je to neúprimné?
 • Vraví, že si príliš citlivá alebo že sa máš nad to povzniesť?
 • Je ochotný vzdať sa svojho privilegovaného postoja?
 • Je ochotný vzdať sa svojho hnevu?
 • Tlačí ťa k sexu bez toho, aby budoval dôveru či emocionálne do vzťahu investoval?
 • Používa sex ako nátlak, vinu, ignoráciu alebo ti ho odopiera bez oprávnenej príčiny?
 • Snaží sa urýchliť tvoj proces uzdravovania a vraví ti, že ti trvá príliš dlho, kým mu odpustíš?

Konzistentné zdravé hranice:

Narcista často tlačí obeť, aby mu predčasne odpustila a posunula sa ďalej a nedopraje jej čas, ktorý potrebuje na zhodnotenie jej poškodenia. Obeť by si mala vyhradiť dostatok času, aby videla, či je jeho zmena vôbec úprimná a ak je to tak, ako dlho táto zmena vydrží. Nemôže od teba očakávať, aby si sa posunula ďalej po týždni, mesiaci či po polroku. Bude sa musieť stotožniť s faktom, že na svojich problémoch bude pracovať dlho a že obeť môže pociťovať následky týrania veľa rokov. Ak má vôbec existovať akákoľvek nádej na úprimnú a trvalú zmenu, nevyhnutné a najdôležitejšie sú konzistentné zdravé hranice.

Príklady úprimnej zmeny:

 • Plne sa priznáva k tomu, čo urobil bez toho, aby sa ľutoval.
 • Prestal sa vyhovárať a obviňovať ťa.
 • Plne pracuje na robení nápravy.
 • Dokáže rozpoznať vzorce kontrolujúceho správania a priznáva, že sú zlé.
 • Rozpoznáva postoje, ktoré poháňajú jeho týranie.
 • Akceptuje fakt, že prekonanie týrania potrvá veľmi dlho.
 • Nesnaží sa tento proces urýchliť a nevyhlasuje o sebe, že už je vyliečený v snahe rýchlo sa posunúť ďalej a neriešiť problémy.
 • Nevyžaduje uznanie za zlepšenie, ktoré urobil.
 • Rešpektuje ťa, je k tebe láskavý a podporuje ťa.
 • Zdieľa sa s mocou a nesie svoju ťarchu.
 • Počas konfliktov reaguje zdravo.
 • Zmenil svoje jednanie s deťmi a takisto s nimi trávi primeraný čas, úprimne sa o ne zaujíma.
 • K obeti sa správa s rešpektom.
 • Rozvinula sa uňho úcta k ženám všeobecne.
 • Akceptuje dôsledky svojich činov vrátane toho, že sa neľutuje v súvislosti s následkami svojich rozhodnutí a neobviňuje z nich obeť ani deti.

A čo vyslobodenie, uzdravenie a radikálna nadprirodzená zmena?

Nadprirodzené stretnutie s Bohom či vyhlásenia o radikálnej zmene srdca sú často iba fasádou, aby sa zmiernil tlak, ktorý je naňho vyvíjaný. Okrem prekrúcania Písma, aby podporil príbeh, ktorému chce, aby si uverila, môže dokonca vyhlasovať, že zažil nadprirodzené stretnutie s Bohom, ktoré spôsobilo, že jeho sexuálna závislosť zázračne zmizla alebo že ho Boh okamžite zmenil. Boh môže robiť zázraky a aj ich robí, no ani reálne stretnutie s Bohom či radikálna zmena srdca neneguje potrebu poradenstva, obnovenia mysle a myšlienkových vzorcov, ktoré pôvodne dali priestor jeho závislosti a správaniu. Taktiež neverím tomu, že by Boh nadprirodzene pracoval na manželovi bez toho, aby o tom nepresvedčil jeho manželku a nepriniesol aj jej uzdravenie a pokoj.

Oveľa dôležitejšia otázka je, že ak zažil takéto nadprirodzené uzdravenie, či je ochotný naďalej byť otvorený a transparentný a zároveň dopriať obeti potrebný čas a priestor, keďže ona nezažila toto nadprirodzené uzdravenie z jeho týrania. Dáva dôraz na jeho predpokladanú slobodu alebo na uzdravenie obete? Malo by byť zjavné aj ovocie – reálna a trvalá zmena, podporená tým, ako rozmýšľa, čo cíti a ako sa k tebe správa.

Ak narcista vyhlasuje, že mal nadprirodzené stretnutie s Bohom alebo bol radikálne oslobodený, otázka znie, či mu to prinieslo empatiu voči obeti a skutočné pochopenie toho, ako jej jeho tyranské správanie ublížilo? Spôsobilo to uňho sebareflexiu a analýzu toho, prečo dal prednosť sexuálnej závislosti pred obeťou a pred záujmom o ňu? Nadprirodzené stretnutie s Bohom či vykúpenie, vyslobodenie neskráti proces reálnej úprimnosti, zmeny, uzdravenia a rastu. Často je to iba výhodná výhovorka, ktorá mu poskytne viac času na to, aby obeti spôsoboval ešte viac bolesti.

Takisto nie je možné akceptovať „uzdravenie“, keď dotyčný nie je ochotný byť úprimný a pravdivý v súvislosti s potrebnou zmenou. Vykúpenie, vyslobodenie či uzdravenie nie je jednorázová udalosť, ale začiatok pokračujúcej cesty uzdravovania a jej udržiavania. Správnejšie položená otázka znie, či je ochotný prechádzať intenzívnym procesom konfrontácie a uzdravovania  kľúčových problémov vnímanej špeciálnej privilegovanosti, aj keby si to vyžadovalo celoživotné úsilie?

Ale nehovorí Biblia, že máme odpustiť?

Hoci odpustenie je nápomocné pri obnove normálneho vzťahu, falošné chápanie odpustenia môže byť v tyranizujúcom vzťahu zničujúce. Často môže slúžiť ako „zelená“ pre pokračovanie v týraní. Odpustenie môže byť tiež zničujúce, keďže sa často používa ako nástroj manipulácie v rukách tzv. kresťanského narcistu. Často bude túto kartu používať, aby presvedčil obeť, aby mu odpustila jeho prehrešky a posunula sa už ďalej – bez ovocia pokánia či skutočnej zmeny.

Odpustenie neznamená:

 • zmieriť sa
 • dôverovať
 • zabudnúť
 • schvaľovať
 • ospravedlňovať.

Odpustenie nie je prekrytie či popieranie závažnosti spáchaneho činu, týrania. Odpustenie neznamená vyhlásiť, že to, čo sa stalo, je v poriadku. Odpustenie taktiež nevymazuje hrozné jednanie tyrana s obeťou, nezbavuje ho zodpovednosti a tiež nie je záväzkom pre obeť, aby sa s ním zmierila.

Skutočný narcista nie je schopný zmeniť sa

U tyrana musí dôjsť k zmene nastavenia mysle a k zmene srdca, ak má existovať reálna nádej na trvalú zmenu. Hoci nemôžeme nikoho diagnostikovať, je užitočné naučiť sa čo najviac o narcizme a taktikách skrytého týrania, okrem toho tiež sledovať stopy naznačujúce tyranizujúci cyklus. Toxický či dysfunkčný človek sa môže zmeniť, ak sa rozhodne na sebe pracovať, no typické je, že narcista sa nezmení. Skutočný narcista nemá schopnosť sebareflexie, čo je pre skutočnú zmenu nevyhnutné.

Namiesto otázok: „Čo ak klame? Ako môžem vidieť, či sa môj tyranizujúci manžel skutočne zmenil?“ viac svetla prinesú nasledujúce otázky:

 • „Rieši môj tyranizujúci manžel svoje silné presvedčenie o zvláštnej privilegovanosti?“
 • „Rešpektuje môj tyranizujúci manžel moju autonómiu a hranice?“
 • „Urobil môj tyranizujúci manžel konkrétne kroky k tomu, aby empatizoval so škodami, ktoré napáchal?“

Vzdelávaj sa o narcizme, hľadaj radu od tých, ktorí skutočne rozumejú tomuto komplexnému problému a pros Svätého Ducha, aby ti dával veľkú múdrosť a rozpoznávanie v tvojej situácii. Poznanie, či je tvoj manžel iba zranený alebo je to skutočný narcista ti často napovie, či má schopnosť a kapacitu skutočne sa zmeniť.

What If He’s Lying? Ways to Tell If Your Abusive Husband Has Truly Changed – Esther Company (esther-company.com)