Nie sú takí, akí sa zdajú byť: Predvídanie podvodu v prípadoch domáceho týrania

Vo svete, ktorý upadol pod kliatbu hriechu (1M 3, Rim 8:20-22) a je okupovaný temnými mocnosťami a duchovnými silami zla (Ef 6:12), sú kresťania vyzývaní k bdelosti (Ef 6:18). Namiesto toho, aby nás uväznili úklady diabla (Ef 6:11), sme volaní k tomu, aby sme sa vyzbrojili a tak mohli odolať zlému a zostať pevní (Ef 6:13). Jednou z najsilnejších zbraní diabla, ktorého charakterom je podvod a klam, pretože je to otec lži (J 8:44), je podvádzať a klamať. Ak máme zostať voči jeho nástrahám bdelí, musíme aktívne bojovať za pravdu a proti lžiam a tak chrániť seba aj druhých pred úplne reálnou hrozbou, že budeme oklamaní. Nijaká ľudská bytosť nie je voči tejto zraniteľnosti imúnna, ani biblickí poradcovia. Sme náchylní podľahnúť podvodu a preto musíme byť na stráži.

Kvôli tejto neustálej hrozbe podvodu musíme byť obozretní: prípady domáceho násilia sú pre poradcov obzvlášť mätúce kvôli tomu, akú rolu hrá podvod v umožňovaní, udržiavaní a ukrývaní týrania. Uvedomte si, že veľa z toho, čo spočiatku vidíte a počujete v širšom živote cirkvi alebo v poradenskej kancelárii môže byť iba fasáda, ktorá vás zaslepuje pred pravdou. Manžel, ktorý vyzerá ako očarujúci a poddajný, keď sa rozpráva s vami alebo s duchovným, môže byť vo svojej domácnosti plný nenávisti a tvrdošijný. Manželka, ktorá na verejnosti vyzerá ako tá, čo je pre svojho manžela najdrahšia a ktorá je ním milovaná, môže takto vystupovať iba zo strachu poznajúc veľmi dobre hrôzy, ktorých je jej manžel schopný doma.

Nech vás neprekvapí podvod

Hoci táto dynamika – kedy v prípadoch domáceho násilia nie sú veci také, aké sa zdajú – môže byť frustrujúca pre poradcu aj celý poradenský proces, nemala by byť prekvapujúca. Kvôli špecifickým dynamikám týrania tieto prípady budú vždy zahŕňať mnohovrstvové podvody vrátane klamstva, manipulácie, minimalizácie, popierania, presúvania viny na iných, odchýliek, gaslightingu a mnohých iných skrytých taktík, používaných na udržanie si moci a postavenia tyrana a vytvorenia zahmlenej atmosféry ukrývania, ktoré skresľujú videnie všetkých, ktorých sa to nejakým spôsobom týka vrátane tých, čo sa snažia pomôcť.

Biblickí poradcovia, ktorí poznajú doktrínu hriechu, realitu duchovného boja a všeobecné tendencie ľudského srdca by mali vždy (bez ohľadu na problém) počítať s tým, že pri poradenskom procese bude prítomná určitá úroveň podvodu. Vieme, že od pádu (1M 3:1-13) Satan, ktorý je klamár (Zj 12:9), prekrúca Božie slová a láka ľudí do hriechu. A nielen to, no v dôsledku prvého hriechu sú všetky ľudské srdcia náchylné klamať (Jer 17:9) seba aj druhých. Mnohí z nás boli svedkami obzvlášť zatvrdnutých sŕdc, ktoré – napumpované pýchou – sa usilujú zakryť svoje priestupky namiesto toho, aby ich pokorne vyznali a opustili (Pr 28:13-14).

Vediac to, čo vieme a vidiac to, čo sme videli by sme nemali byť naivní, pokiaľ ide o prítomnosť podvodu u tých, čo chodia na poradenstvo a namiesto toho by sme mali predvídať, že tí, čo uviazli v hlboko zakorenenom hriechu, budú typicky reagovať na konfrontáciu netransparentne a podvodne. Tí, čo sa dopúšťajú týrania, sú takí istí. Aby sme v prípadoch domáceho týrania konali múdro, musíme sa naučiť predvídať podvody. Nemôžeme si dovoliť nijaké prekvapenie.

Všetky klamstvá sú závažné, no nie všetky sú zakorenené v rovnakej motivácii

Jedna obzvlášť rozporuplná vec, ktorej som svedkom v prípadoch intervencií týkajúcich sa domáceho týrania u ľudí z cirkvi je fakt, že hoci mnohí duchovní či poradcovia zápasia s pochopením alebo akceptovaním potencionálnej prítomnosti podvodu v živote a reakciách obvineného páchateľa, veľmi často ochotne predpokladajú klam na strane obete. Keď títo „pomáhači“ oveľa rýchlejšie predpokladajú, že klame obeť a oveľa pomalšie skúmajú reálnu možnosť, že je to naopak, má to tragické následky. Ako tých, čo poznajú Božie slovo, by nás nikdy nemalo prekvapiť, keď tí, čo sú obvinení z tragického hriechu robia všetko, čo je v ich silách, aby to udržali ukryté v tme.

Aj keby sa zdalo, že do podvodu sú zapojené obidve strany, je nesmierne dôležité, aby sme obozretne skúmali jedinečné motivácie na každej strane. Obete sú obyčajne v pokušení vynechať pravdu alebo klamať z úplne iných dôvodov než tyran. Napr. sa môže zdať, že príbeh obete sa časom zmenil.

  • Môže byť oklamaná – keďže dlho žije vo svete definovanom požiadavkami a klamstvami jej tyrana, pravdepodobne týmto klamstvám uverila a zvnútornila si ich ako pravdu.
  • Môže byť neistá – nemusí byť pripravená odkryť osobné a často zahanbujúce podrobnosti týrania, ktoré znáša a zámerne ich môže skrývať. Keď vám začne dôverovať, možno odhalí viac.
  • Môže mať strach – v snahe vyhnúť sa pomste obete často veľmi ohraničia množstvo hriechu ich manžela, ktoré odhalia v snahe ochrániť seba a svoje deti pred jeho narastajúcim týraním.
  • Môže byť neinformovaná – nemusí rozpoznávať hriešnosť a všadeprítomnosť kontroly jej manžela a preto nemusí chápať alebo nedokáže artikulovať úplný rozsah týrania, ktoré zažíva.

V protiklade k tomu tyrani používajú podvodné správanie z úplne iných dôvodov:

  • Môže klamať sám seba – tyranizujúci muži často veria tomu, že ich činy sú oprávnené a že sú oprávnení kontrolovať, ovládať druhých.
  • Môže chrániť sám seba – tyrani sa často usilovne snažia zmierniť alebo sa vyhnúť dôsledkom svojich činov a chrániť svoju reputáciu a spôsob života u nich doma, v cirkvi a v komunite.
  • Môže odmietať sebaskúmanie – keď sú tyrani konfrontovaní so svojim hriechom a jeho dopadmi na druhých, často kvôli hlboko zakorenenej pýche a arogancii prítomnej v ich srdci všeobecne reagujú obranným postojom či pokusmi zatajiť to a ospravedlniť namiesto toho, aby reagovali s pokorou a úprimnou túžbou odhaliť svoj hriech a naložiť s ním spravodlivo.

Pre tých, čo slúžia týraným a tyranizujúcim, existuje nádej

Pokiaľ existuje hriech, bude existovať podvod a klam. Biblickí poradcovia môžu a musia napredovať vo svojom rozpoznávaní pravdy a klamstva a učiť sa rozpoznávať a odvážne konfrontovať podvod v akejkoľvek podobe. Ak sa brodíš mútnymi vodami súvisiacimi s prípadmi týrania a si zmätený, prosím, uvažuj o hlbokom zmätku, v ktorom žije manželka, ktorej manžel používa tieto podvodné taktiky každodenne. Obete týrania žijú v chaotickom svete, v ktorom sa realita ich manželského vzťahu neustále mení a kde je pravdá klzká a ťažko udržateľná. Nech vás to, že ste svedkami chaotických dopadov podvodu ešte viac povzbudí bojovať proti tým, ktorí sa týchto klamstiev dopúšťajú.

Pavol nabáda cirkev v Efeze: „Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na nepolodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte. Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus“ (Ef 5:6-14).

Pri službe tým, čo sú zaslepení a lapení do pasce hriechu, sme volaní k tomu, aby sme zostali bdelí, udržiavali si jasnú víziu, aktívne bojovali proti možnosti podvodu a robili všetko, čo môžeme, aby sme sa nikdy nepostali na stranu podvodu a tmy. Nech kráčame konzistentne ako deti svetla napredujúc v tom, čo je dobré, správne a pravdivé. Nech dokážeme rozlišovať, čo sa páči Pánovi a čo nie. Nech naše intervenčné snahy odrážajú svetlo Krista. Nech rovnako, ako náš Spasiteľ, svietime do tmy, odkrývame hriech a volaním k pokániu ponúkame nádej vzkriesenia.