Pokus o definovanie týrania

Zistil som, že existujú aspoň dve dispozície smerujúce k možnosti vytvorenia definície týrania. Jedna skupina chce jasnú, stručnú, konkrétnu definíciu, ktorá definitívne určí, či je daná udalosť alebo vzťah tyranizujúci alebo nie. Druhá skupina je presvedčená o tom, že rozsah deštruktívnych aktivít, ktoré môžu byť tyranizujúce spôsobuje, že stanoviť takúto definíciu nie je možné.

Mojím cieľom nie je prikloniť sa na ktorúkoľvek stranu, ale vytvoriť dve vizuálne pomôcky, ktoré pokryjú niektoré (nie všetky) výhody oboch prístupov a posunú ďalej rozhovory medzi týmito skupinami.

Tri dôležité varovania:

  1. V týchto vizuálnych pomôckach sa budem zameriavať iba na dva faktory: závažnosť a predvídateľnosť. 
  2. O týchto premenných budem diskutovať vo svetle zmätku, ktoré sa objavuje v kontexte kresťanskej služby. 
  3. Tieto vizuálne pomôcky sú najužitočnejšie pri uvažovaní nad verbálnym a psychickým zneužívaním. 

Začnime základnou predstavou, ktorá nám nastaví dve vizuálne pomôcky: graf osi X-Y. Nižšie uvedený graf má predstavovať realitu, že Biblia má proporcionálny pohľad na to, čo to znamená reagovať na nespravodlivosť svätosťou, čo znamená, že je Bohu na česť a presne Ho reprezentuje to, keď sa na drobné priestupky reaguje drobnými reakciami a na väčšie väčšími.

Napr. v 5 Mojžišovej 19 robí Boh rozdiel medzi reakciou na neúmyselné zabitie a zámernú vraždu. Za väčší priestupok sú ťažšie následky. Takže v tomto prvom grafe predstavuje zelená os proporcionalitu medzi priestupkami a reakciami.

Pri tomto základnom obraze negujeme ideu, že odpustenie znamená to, že Božím ideálom je nijaká reakcia na priestupky. Boh môže odpustiť a napriek tomu bude reakcia na nemorálny čin stále spravodlivá. Boh nám môže odpustiť, že sme prekročili rýchlosť a aj tak je správne, aby sme zaplatili pokutu.

Na základe tejto línie by sme dospeli k záveru, že rodič by mal reagovať odlišne na to, keď dieťa nechá na zemi ponožky, keď neurobí test a keď ujde z domu. Dúfam, že v tomto bode diskusie nie je nič prevratné.

Druhý graf znázorňuje to, ako by rada definovala týranie prvá vyššie opísaná skupina. Deformácie nad a pod zelenou posvätnou čiarou sú kódované farebne – žltá (mierne), oranžová (stredne) a červená (silne). Bolo by ideálne, keby sme mohli zmapovať všetky priestupky na tomto grafe a prehlásiť ich za netaktné (žltá), hriešne (oranžová) a tyranizujúce(červená).

Niektoré veci by boli jasne žlté (napr. meškanie), oranžové (napr. klamstvo) a červené (napr. znásilnenie). Iné veci by neboli také jasné. Napr. aký objem kriku a urážok spôsobia, že sa zmení farba?

Tento graf takisto používa ako jediné meradlo týrania závažnosť. Lenže závažnosť nie je vždy tým najlepším meradlom tyranizujúceho správania. Manipulácia, gaslighting a urážky sa nedajú merať silou ani objemom. Tento graf neberie do úvahy dôležité faktory ako je frekvencia či blízkosť vzťahu (partnerove slová zraňujú viac než rovnaké slová od cudzieho človeka).

No keď sa dá takýto graf použiť, rozhovory sú konkrétnejšie a hmatateľnejšie. Napr. slová vyjadrené potom, čo sa človek dozvie o nevere, sa hodnotia menej prísne než slová vyjadrené vtedy, keď príde pár neskôr na bohoslužby.

Zisťujem, že tento dobre definovateľný prístup si želajú pastori. Prečo? Chcú niečo, čo môžu vyhlásiť pre všetkých v ich kongregácii a vedieť, že to nebude zneužité (t. j. je v poriadku kričať, keď sa dozvieš o nevere, ale nie vtedy, keď prídeš neskoro na bohoslužby). Pastori kážu a vyučujú celú skupinu ľudí. A často dokonca aj vtedy, keď robia poradenstvo, majú na mysli celú skupinu (kongregáciu) rovnako ako jednotlivca (člena danej kongregácie).

Toto je odlišný prístup ako u poradcov, ktorí majú série jednotlivcov, s ktorými robia poradenstvo a nie kongregáciu, s ktorou robia poradenstvo. To je podľa môjho názoru dôvod, prečo poradcovia majú sklon viac uvažovať v medziach tretieho diagramu.

Fialová línia predstavuje, aké to je žiť v kontexte týrania. Odhaľuje to, čo budem nazývať „mýtus konzistentnosti“. Ľudia si často myslia, že tyranizujúci človek vždy zneužíva a že zanedbávajúci človek vždy zanedbáva. Lenže v skutočnosti to takto nikdy nie je.

Realita vyzerá skôr ako fialová línia. Tyran môže poukazovať na množstvo príležitostí, kedy sa jeho reakcia zhodovala so zelenou líniou a dokonca môže byť ochotný uznať, že niektoré jeho reakcie boli žlté alebo oranžové. To spôsobuje, že je vnímaný ako pokorný a poučiteľný.

Okrem toho zneužívaný si nikdy nie je istý, aká reakcia sa mu ujde. Nepredvídateľnosť je často kľúčovým faktorom, ktorý pomáha tyranovi udržať si kontrolu. Ak pozorujete fialovú líniu, vidíte, že v celom grafe sa striedajú závažné obdobia, kedy nie sú žiadne reakcie, kedy je miera nereagovania stredná, kedy dochádza k proporcionálnym reakciám, k stredným prehnaným reakciám a k veľmi silným nadmerným reakciám. Hoci tyran nie je konzistentný, je sebaistý. Fialová línia mu dáva dokonalý zmysel a je presvedčený, že si trestuhodne hlúpy, ak to nedáva zmysel tebe.

To spôsobuje nekvantifikovateľný efekt „šialenstva“ života v tyranizujúcom vzťahu. Toto druhý diagram nie je schopný zachytiť. Zneužívaný jednotlivec sa snaží predvídať, čo najbližšie „naštartuje“ jeho tyrana, čo sa rovná snahe uhádnuť, na ktorom mieste pristane nafúknutý balón, keď mu uvoľníme otvor a začne z neho unikať vzduch.

Čo sa môžeme naučiť z týchto dvoch diagramov? Uvediem niekoľko vecí:

  • Týranie má kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné kompomenty. Potrebujeme rozumieť a dokázať artikulovať obidve dimenzie týrania.
  • To znamená, že závažnosť (t. j. fyzická sila a objem) nie je vždy tým najlepším meradlom tyranizujúceho správania.
  • Nepredvídateľnosť znásobuje efekt týrania, pretože zvyšuje kontrolu tyrana.
  • Nepredvídateľnosť takisto znižuje istotu u zneužívaného, že dokáže robiť rozhodnutia, ktoré jeho život zlepšia. Táto strata vnímania vlastného vplyvu (schopnosti pozitívne vplývať na svoj život) je jedným z hlavných dopadov týrania. 

Mám nádej, že ten najväčší úžitok, ktorý z toho vzíde, je schopnosť rozprávať o týraní oveľa efektívnejšie. Ak si v situácii, že si poradca a rozprávaš sa s druhým poradcom, alebo si poradca a rozprávaš sa s pastorom, alebo si priateľ a rozprávaš sa s priateľom a neviete sa zhodnúť v tom, či je dané správanie alebo vzťah tyranizujúci, tieto dva grafy môžu zachytiť rozdiely v mentalite, ktorú obaja prinášate do vášho rozhovoru.

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako sa naozaj dobre starať o tých, ktorí prežili alebo prežívajú rôzne formy týrania, zváž možnosť zúčastniť sa programu Becoming a Church that Cares Well for the Abused curriculum at www.churchcares.com.