Sedem závažných mylných názorov o narcizme

Dnes sa o narcizme veľa hovorí, no neustále pretrvávajú nebezpečné mylné predstavy o tom, čo to vlastne je, ako vyzerá, čo spôsobuje a ako ovplyvňuje druhých. Tu je sedem klamstiev, o ktorých potrebujeme vedieť v súvislosti s patologickým narcizmom a jeho dopadom na jednotlivcov, rodiny, sociálne skupiny a spoločnosti.

1. Hovoriť o narcizme je dnes veľmi populárne

Je to falošné. Narcizmus nie je nový, nie je to žiadne pobláznenie, žiadny výstrelok, nič prázdne, prehnané ani hysterické. Človek s narcistickou poruchou osobnosti má hlboký vývojový deficit a reaktívnu, vykorisťujúcu a opozitársku osobnostnú štruktúru. Narcizmus a jeho extrémnejšia forma – sociopatia – sú charakterizované nestálosťou, nedostatkom emocionálnej empatie a sebareflexie, čiernobielym myslením, kompulzívnym popieraním a projekciou, túžbou po kontrole a dominancii nad druhými, skresleným a grandióznym sebavnímaním a neustálou potrebou vyvyšovať seba tým, že ponižujem druhých.

2. Nevieme, čo ho spôsobuje

Je to lož. Kvôli socio-politickým dôvodom psychológia veľmi pomaly uznala, že primárnou príčinou narcistickej poruchy osobnosti a iných porúch osobnosti je traumatizujúca väzba v ranom detstve. Pri vývoji osobnosti sa vždy prejavujú genetické a epigenetické faktory, no neistá väzba je to, čo podporuje nezdravé sebavnímanie, emocionálne odcudzenie, nedostatok individuácie a grandiózne kompenzácie, čo podporuje narcizmus.

3. Narcizmus nie je bežný stav

Je to lož. Narcizmus je všade okolo nás a každý z nás pozná nejakého narcistu. Sú na našich pracoviskách, v školách, cirevných spoločenstvách, v systéme zdravotníckej starostlivosti, vo vláde, v komunitách aj v rodinách. Narcisti sú otcovia, matky, súrodenci, starí rodičia, priatelia, susedia, duchovní, lekári, terapeuti, sudcovia, právnici, učitelia, tréneri, kouči, zabávači aj politici. Narcizmus prechádza všetkými kategóriami krajiny, kultúry, triedy a vierovyznania. Je to jedna z hlavných tématík umenia a literatúry a hlavný zdroj konfliktov v mnohých filmoch a televíznych programoch.

4. Narcisti v mojej rodine nie sú

Je to lož. Vo väčšine rodín sú narcistickí ľudia. Nemusia byť v okruhu tvojej najbližšej rodiny, no určite sa vyskytujú v tvojej širšej rodine alebo medzi predkami. Bez ohľadu na to, či ich označujeme ako podliakov či obyčajných chmuľov, sú súčasťou ľudstva. Sú to narušené a emocionálne odpojené ľudské bytosti a pred bežným zrakom ľudí sa ukrývajú.

5. Narcistov si ľahko všimneme

Je to lož. Narcistické správanie je niekedy zrejmé, obzvlášť keď ide o jeho dominutujúcu formu, pri ktorej sa dotyčný snaží o získavanie pozornosti. Väčšinou je však narcizmus skrytý. Definujúcou črtou narcistickej osobnosti je veľmi dobre rozvinutá „verejná tvár“ osobnosti, ktorá sa vie vynikajúo zaliečať, získať si priazeň, vie dokonale presviedčať, zvádzať, ovplyvňovať a pritom budiť dojem normálnosti. Narcisti skrývajú svoje sebectvo, krutosť a pohŕdanie, pretože keby to nerobili, boli by odhalení a odsunutí nabok. Je typické, že len tí celkom najbližší vidia narcistov nemaskovaný hnev a nepriateľstvo.

6. Narcisti druhým neubližujú zámerne

Je to lož. Opak je pravdou – narcisti druhým ubližujú zámerne. Je to presne ten typ ľudí, ktorý zámerne druhých zraňuje a je im to celkom jedno; dôležité je získať to, čo chcú. Podobne ako všetci ostatní, aj narcisti vedia odlíšiť správne od nesprávneho a vedia, kedy druhým škodia. Narcisti sú dokonalí tyrani.

7. Každý z nás je narcista

Je to lož. Je prirodzené, že každý z nás má svoj vlastný mozog, telo a potrebu obhajovať sa, takže každý môže byť náchylný voči istým narcistickým vzorcom. Napr. keď sme v strese, môžeme skĺznuť do detských spôsobov obrany formou popierania či projekcie, manipulovaním, aby sme získali to, čo chceme, alebo môžeme odsudzovať niekoho, kto sa zdá byť iný než sme my.

No naproti tomu patologický narcizmus zahŕňa celoživotný vzorec zanedbávajúceho a tyranizujúceho správania voči iným s devastujúcim účinkom na týraného. Narcisti sú hnaní túžbou po kontrole, nadvláde, vykorisťovaní a ponižovaní druhých a preto kompulzívne deformujú realitu, prehliadajú zraniteľnosť, narušujú hranice a z vlastného týrania obviňujú druhých. Vyvolávajú reakciu strachu, ktorý môže byť mierny až intenzívny, vytvárajúc u členov rodiny neustále napätie, stav pohotovosti, čo vyúsťuje do veľmi vysiľujúcej komplexnej traumy, ktorá často pretrváva cez celé generácie. Komplexná trauma zabraňuje zdravému rozvíjaniu mozgu a normálnemu fungovaniu nervového systému, oslabuje imunitný systém, znižuje emocionálnu a fyzickú odolnosť a vedie k degradácii zdravia a skráteniu života.

Záver

Tieto nebezpečné mylné predstavy o narcizme vedú ľudí k nesprávnemu chápaniu či prehliadaniu tejto poruchy, k ospravedlňovaniu tohto správania, k jeho ďalšiemu umožňovaniu a k prehliadaniu jeho dopadov. Keď zlyháme v rozpoznávaní deštruktívnej reality narcizmu, naše rodiny, inštitúcie a spoločnosť veľmi trpí. Zvykneme si na vzorce týrania a nedokážeme sa im postaviť, či dokonca oveľa viac – sami druhých „gaslightujeme“ a prehliadame obete.

Rozpoznaním a uznaním toho, že narcizmus je všadeprítomný, že je dokonca aj v našich rodinách, že je zámerne maskovaný, že vychádza z neistej väzby, že spôsobuje vysiľujúcu traumu u obetí a že sa prejavuje na všetkých stupňoch spoločnosti môžeme vytvoriť intervencie, ktoré pomôžu v prevencii jeho výskytu, v ochrane a podpore členov rodiny a v ochrane našich sociálnych skupín a inštitúcií.

7 Serious Misconceptions About Narcissism | Psychology Today Australia