Náprava škôd spôsobených narcistickým rodičom

  • Narcistický rodič tlačí svoje dieťa do toho, aby slúžilo jeho vlastným potrebám a nie potrebám dieťaťa. Môže svoje dieťa gaslightovať (zákerne manipulovať), klamať, izolovať a používať ho k tomu, aby od druhých dostal to, čo chce.
  • Ak dieťa nemá hranice, bude akceptovať skutočnosť, že jeho životným poslaním je slúžiť potrebám svojho narcistického rodiča.
  • Dospelé dieťa narcistického rodiča môže opäť získať svoj život tým, že bude čeliť realite toho, že jeho rodič má defekt, preberie zodpovednosť za svoj vlastný život, bude vyhľadávať zdravé vzťahy a uvedomí si, že nie je zodpovedné za správanie druhého človeka.

Každý rodič má v začiatkoch rodičovstva sklony myslieť si, že jeho dieťa je najlepšie, najmúdrejšie a najdokonalejšie spomedzi všetkých ľudí. Potrebujeme cítiť, že naše deti sú špeciálne a dôležité pre tento svet, aby sme zvládli 24-hodinovú starostlivosť, ktorú si malé deti od narodenia vyžadujú. Je to ťažká práca a musíme veriť tomu, že má zmysel. Toto narcistické zameranie na nádheru novorodenca by však nemalo prerásť do narcistickej väzby, ktorá bude pokračovať po celý život dieťaťa. Narcistickí rodičia môžu spôsobiť svojim deťom značné emocionálne škody. Takíto rodičia svoje deti kontrolujú a uplatňujú svoju moc v rodinnej hierarchii; svoje deti používajú rôznymi spôsobmi, aby si udržali narcistické vnímanie seba a svoje nafúknuté ego.

Výskumníci identifikovali niektoré z nebezpečných vzorcov narcistického správania a zahŕňajú nasledovné:

Manipulujú osobnosť dieťaťa a jeho rozvoj

Narcistickí rodičia manipulujú nie len ostatných dospelých v ich domácnosti ako aj prostredie, ale takisto manipulujú svoje deti nenápadnými aj nápadnejšími prostriedkami. Svoje deti môžu tlačiť do rôznych aktivít alebo názorov, ktoré budú slúžiť ich vlastným potrebám a nie potrebám či záujmom dieťaťa. Môžu používať techniky gaslightingu, môžu svoje deti klamať, dožadovať sa určitého správania a vštepovať im určité presvedčenia. Môžu svoje dieťa používať ako nástroj získavania toho, čo chcú od iných vrátane hmatateľných aj nehmotných zdrojov a odmien. Správanie svojho dieťaťa môžu formovať tak, aby budovalo ich narcistické ego ničením vlastného sebavnímania dieťaťa. Keď sú deti staršie a začnú sa usilovať o viac nezávislosti, narcista môže používať hrozby sebapoškodzovania alebo naznačovať, že ak dieťa odíde z domu – do školy alebo sa osamostatní, zostane „bezmocný“.

Zakazujú alebo ignorujú hranice

Narcisti nedokážu svoje deti vnímať ako samostatných jedincov, ktorí sú od narcistu oddelení a majú vlastné práva. Podobne ako novorodenec, ktorý má narcistický pohľad na život a neuvedomuje si, že jeho matka nie je jeho predĺžením, narcistickí rodiča nechápu, že ich deti nie sú jednoducho predĺžením ich ako rodičov. Ak deti nemajú hranice, akceptujú, že ich životný zámer je slúžiť potrebám ich rodičov a odrážať akékoľvek hodnoty či črty, ktoré im pridelia ich rodičia. Nie je im dovolené rozvíjať svoje vlastné nezávislé myšlienky, presvedčenia, názory či správanie; sú pod tlakom odrážať imidž, ktorý im udelili ich rodičia.

Triangulujú a odcudzujú členov rodiny

Toto správanie vytvára boj o moc a nezhody medzi dieťaťom a jeho nenarcistickým rodičom. Narcisti sa musia držať svojich detí, aby podporovali ich ego a sebavnímanie; budú nachádzať spôsoby, akými svoje dieťa od druhého rodičia odcudziť. Toto je forma emocionálneho týrania dieťaťa aj druhého rodiča. Môže sa diať rôznymi prostriedkami vrátane vytvárania lží, ktoré dieťaťu narcista hovorí o druhom rodičovi vrátane toho, že druhého rodiča pred dieťaťom obviňuje z týrania a kŕmi ho historkami, ktorými tieto obvinenia dokladá. Takisto sa to môže diať cez privlastňovanie si dieťaťa, cez presvedčovanie druhého rodiča, že dieťa preferuje narcistu alebo že dieťa to s jeho rodičovským úsilím (narcistovým) zvláda lepšie.

Ich privlastňovanie si dieťaťa mu spôsobuje izoláciu

Narcistickí rodičia sa nechcú deliť – s materiálnymi ani ľudskými zdrojmi. Chcú si svoje deti nechať pre seba, aby im slúžili ako podporovatelia ich ega a emocionálneho zdravia. Narcistickí rodičia majú sklony byť v ohľade na svoje deti veľmi majetnícki a majú potrebu kontrolovať ich aktivity takým spôsobom, že čas, ktorý tieto deti trávia mimo domova a v spoločnosti rovesníkov či s inými rodinami, je obyčajne narcistom veľmi ohraničený. Potrebujú, aby ich deti zostávali na ich obežnej dráhe, keďže ich prehnaná identifikácia a projekcia na ich deti ich oslepuje tak, že nedokážu rozpoznať, že ich deti sú sami o sebe oddelení a samostatní jedinci. Nanešťastie keď človek vyrastá ako predĺženie niekoho iného, môže to obmedziť jeho zdroje, aby časom dokázal fungovať samostatne.

Deti, ktoré sa snažia udržiavať si odstup, sú náchylné nechať sa namotať

Toto správanie je navrhnuté tak, aby druhých nasalo späť na narcistovú dysfunkčnú obežnú dráhu. Keď deti začnú rozpoznávať nezdravý vzťah, ktorý majú so svojím narcistickým rodičom, môžu sa usilovať o odstup, aby sa chránili. No narcistickí rodičia budú vytvárať drámu, krízu či im budú ponúkať odmenu za účelom toho, aby svoje deti znovu nalákali do svojich pazúrov. Keďže odmietnutie je snáď ten najväčší strach, ktorý môže narcista prežívať, jeho snaha namotať si znovu svoje deti môže byť premáhajúco zúfalá a mocná.

Snažia sa o projekciu svojich pozitívnych čŕt

Narcisti budú používať pozitívnu aj negatívnu projekciu na tých okolo seba, aby poslúžila ich úplne primárnym potrebách po pozitívnom prijatí. Napr. budú na svoje deti premietať tie najžiadanejšie pozitívne vlastnosti, aby sa ako rodičia ukazovali v dobrom svetle. Druhým budú rozprávať, aké úžasné, nadané, zrelé, ohľaduplné je ich dieťa a potom si budú prisvojovať kredit – zjavne alebo skryte – za skutočné či projektované nadanie svojho dieťaťa. Nanešťastie narcistickí rodičia na svoje deti projektujú aj svoje nedostatky a zlyhania, ak je to dôležité pre udržanie ich vlastnej sebaúcty. Obviňujú svoje deti a robia z nich obetných baránkov v súvislosti s tým, že ony sú dôvodom, prečo veci nejdú tak, ako majú alebo na nich kladú vinu za svoje zlé rozhodnutia.

Teraz, keď si už dospelý, ako môžeš znovu získať svoj priestor?

  1. Akceptuj skutočnosť, že je nepravdepodobné, aby si u svojho rodiča videl výraznú zmenu bez ohľadu na to, ako objektívne vidíš jeho správanie alebo ako veľmi ho prosíš, aby sa zmenil.
  2. Preber zodpovednosť za svoj vlastný život a za svoje rozhodnutia, pretože máš moc kontrolovať svoje reakcie, správanie aj budúcnosť.
  3. Stanov pre svojich rodičov hranice a dôsledky a uplatňuj ich, ak ich tvoj narcistický rodič bude narušovať.
  4. V dospelosti dokážeš vnímať druhých ako jednotlivcov, ktorí majú svoje vlastné práva. Možno budeš musieť investovať čas a energiu, aby si nanovo zadefinoval aj vybudoval vzťah s tými, od ktorých ťa tvoji narcistickí rodičia od detstva držali bokom.
  5. Vyhľadávaj spojenia a modely zdravých vzťahov; rozvíjaj väzby, ktoré ti budú podporou, ale ktoré ti zároveň umožnia ponúkať podporu druhým. Pochop, že zdravé vzťahy sa budujú na vzájomnej úcte, ohľade a dôvere.
  6. Stanov si limity na čas, ktorý si ochotný investovať do vzťahu s rodičmi. Ako prioritu si postav svoje vlastné emocionálne zdravie a nenechaj sa vtiahnuť do rodičovskej drámy za účelom uspokojenia ich narcistických chúťok po pozornosti.
  7. Pripomínaj si, že nie si zodpovedný za šťastie svojich rodičov ani za ich sebavnímanie a že určite nie si príčinou ich zlyhaní či nedostatkov.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/lifetime-connections/202103/undoing-the-damage-caused-narcissist-parent?fbclid=IwAR3oam-KykGMTCUUrZpUUXmoGKTb4FRH4ys9oWWJXfI4LPpR1C_bEoreJVI